Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

ITES tập trung mọi nguồn lực để xây dựng với định hướng phát triển thành một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực phân phối và thi công lắp đặt thiết bị vào công trình.

     

 

ITES tập trung mọi nguồn lực để xây dựng với định hướng phát triển thành một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực phân phối và thi công lắp đặt thiết bị vào công trình, từ đó từng bước tận dụng nội lực tiến đến tự chủ về công nghệ và sản phẩm.

 

 

 

Phát triển giải pháp, sản phẩm, dịch vụ với định hướng “Không dừng lại với thành công hiện tại.”

Phát triển nhân sự với định hướng “Con người là tài sản quý giá nhất”.

Phát triển tổ chức với định hướng “Đổi mới không ngừng, vững tin phát triển

 

 

 

 

KỶ LUẬT: tự nhận thức những công việc cần thực hiện, cần tuân thủ để quyết tâm thực hiện với mục tiêu không ngừng nghỉ.

ĐOÀN KẾT: làm việc cùng nhau, tận hưởng cùng nhau, chia khó khăn, thử thách và nhân thành công, vinh quang.

CHỦ ĐỘNG: dám nghĩ, dám nói, dám làm; suy nghĩ, hành động độc lập, luôn làm việc trong tâm thế tự tin, quyết tâm.

CHUYÊN NGHIỆP: tác phong làm việc khoa học, nhanh nhạy, hãy làm tốt từ những việc nhỏ nhất.